2022.05.30 09:15

Marsbook.hu GDPR Adatkezelési tájékoztató

...minden a Marsbook weboldal adatkezeléséről tudni lehet

Adatkezelés tárgya

A MARSBOOK kiadó webshopja által megvalósított adatkezelések

Az adatkezelő neve

Koncz János (magánszemély)

Az adatkezelő székhelye

1042 Budapest, Rózsa u. 36/B 2/3.

Az adatkezelő elérhetősége

Postai úton: 1042 Budapest, Rózsa u. 36/B 2/3.
Elektronikus úton:

Az adatkezelés célja

  • Vásárlás (kosár funkcióval): Adatkezelő a kezelt adatokat a megrendelés eredményeként megkötendő adásvételi szerződés teljesítése céljából kezeli, melynek keretében megvalósul a rendelés feldolgozása is.
  • Megrendelés teljesítése: A megrendelt termékek kézbesítése érdekében Adatkezelő továbbítja a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat egy olyan szolgáltató számára, mely gondoskodik a termékek szállításáról.
  • Regisztráció: Adatkezelő az érintett – regisztrált fiókhoz tartozó - e-mail címét, felhasználónevét, illetve jelszavát a weboldal felhasználói fiókhoz kötött használatának biztosítása, valamint a weboldal egyes funkcióinak biztonságos, zárt jellegű használata érdekében kezeli (pl. kiadványokhoz való hozzászólás, azok véleményezése és értékelése, zárt tartalmak elérése, valamint fórum és hírlevél rendszer használata).

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: az adatkezelés az érintettel kötött vagy kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama

A megrendelés teljesítéséig, illetve önkéntes (vásárláshoz nem szükséges) regisztráció esetén a regisztrált önmaga által kezdeményezett regisztrációtörléséig.

Az érintett jogai

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során. Az érintettnek joga van arra, hogy:

  • személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
  • tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
  • személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog).
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • adatainak törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak (törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
  • adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
  • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül; ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).

Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.

Biztonsági intézkedések általános leírása

Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.

Adattovábbítási nyilatkozat a bankkártyás fizetésnél igénybevett OTP SimplePay szolgáltatással kapcsolatban

Adattovábbítási nyilatkozat

Mivel a kereskedő ennél a fizetési módnál harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért a vásárlónak az adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia. Az adattovábbítási nyilatkozat a Marsbook.hu GDPR Adatkezelési tájékoztatójának része, amely elfogadásra kell kerüljön mind felhasználói regisztráció alkalmával, mind pedig un. "anonim vásárlás" esetén, tehát a későbbi vásárlás eszközölésekor a vásárló mindenképp találkozik vele legalább egy alkalommal. A nyilatkozat részletezése:
Kereskedő cégneve:Barha Barna Zsolt e.v. - (Marsbook Kiadó fantázianévvel)
Székhelye: 2049 Nagykovácsi, Zsíroshegyi u. 10.
Fizetési Elfogadóhely webcíme: webshop.marsbook.hu
Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: vásárló számlaadatai, vagyis a neve, az e-mail címe, a számlacíme (irányítószám, város, közterület, hsz, emelet és lakásszám), valamint a megvásárolt áruk és szolgáltatok összesítője.

Magyar nyelvű nyilatkozat

A vásárló tudomásul veszi, hogy a Bartha Barna Zsolt e.v. (2049 Nagykovácsi, Zsíroshegyi u. 10.) által egbízott adatkezelő (Koncz János, 1042 Budapest, Rózsa u. 36/B 2/3. T.: +36303128777) által a webshop.marsbook.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló számlaadatai, vagyis a neve, az e-mail címe, a számlacíme (irányítószám, város, közterület, hsz, emelet és lakásszám), valamint a megvásárolt áruk és szolgáltatok összesítője. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Adattovábbítás általános címzettje:(akivel a személyes adatot közlik, függetl. attól, hogy harmadik fél-e)

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat más szervezetnek.

Külföldi adattovábbítás

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

Adatkezelő nem valósít meg automatizált adatkezelést (ideértve a profilalkotást is).

Jogorvoslat

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára. Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek


Ön nem állította még be a sütik (cookie) elfogadását. Enélkül a marsbook.hu weboldal nem tud az elvárásoknak megfelelően működni, és nem használható a webshop! Minden sütit elfogadhat, de kiválaszthatja az önnek legmegfelelőbb kombinációt is:

Minden sütit elfogadok


Nem fogadom el a sütiket!

Információkat olvasnék a sütikről
cikk_gdpr_marsbook