2021.10.20 00:10 – (Marsbook Kiadó)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Marsbook Kiadó

https://www.marsbook.hu (Marsbook kiadó) - hatályos: 2021-10-20 (frissítve: 2024-05-08)

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken: https://marsbook.hu/index.php?post=kapcsolat

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2021. október 20-tól visszavonásig

Az Általános Szerződési Feltételek, illetve vásárlási feltételek (továbbiakban mint ÁSZF) tartalmazzák Bartha Barna Zsolt egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (továbbiakban mint Szolgáltató) által üzemeltetett www.marsbook.hu weboldal (továbbiakban mint Weboldal) használatára vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe az oldal szolgáltatásait, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti őket.

A Szolgáltató fenntartja magának az ÁSZF módosításának jogát. A felhasználó kötelessége, hogy az oldalra való belépés után ellenőrizze az ÁSZF aktuális változásait, melynek újdonságait naprakészen jelöljük az ÁSZF fejlécében. Azon regisztrált felhasználóinknak, akik Hírlevél beállítási lehetősége ezt lehetővé teszi, az ÁSZF változásáról értesítést küldünk.

A www.marsbook.hu weboldalt és a hozzá kötődő webshop.marsbook.hu webshopot a Szolgáltató egyéni vállalkozóként üzemelteti, így az elérhető szolgáltatásokat ezen egyéni vállalkozás keretein belül nyújtja.

Felhasználási feltételek

Az oldal használata díjmentes.

A Szolgáltató, a GDPR megbízott és a tárhelyszolgáltató adatai:

www.marsbook.hu/index.php?post=cikk_ki_mit_csinal

Fogalmak

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

  • nyomtatott kiadványok összessége
  • digitális formában tárolt kiadványok összessége (epub formátumban)

Digitális formában tárolt kiadványok: Olyan digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában. A digitális tartalom a hozzá kapcsolódó digitális szolgáltatás hiányában (szoftver, hardver) nem tudja betölteni a funkcióit.

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Honlap: a jelen weboldal (www.marsbook.hu és webshop.marsbook.hu), amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadók, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

E-számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. Webáruházunk a NAV által elfogadott Bilingo.hu rendszerén keresztül számláz. Alapesetben úgynevezett „papírszámlát” állítunk ki. A befizetés visszaigazolását tartalmazó e-mail küldésének napján kiállított „Utánvét”, „Előreutalás” vagy „Online bankkártya” papírszámlát PDF formátumban küldjük ki a vevőnek, amit a Bilingo.hu-tól kapunk. Ezen PDF formátumú számlát a vevőnek kell kinyomtatni magának, amennyiben szüksége van rá adóelszámolási célra.

Árak

Az árak forintban értendők, a termékek ára tartalmazza az áfát (nyomtatott kiadványok esetén 5%-ot, elektronikus kiadványok esetén 27%-ot). Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

Egyes Áruink a fentiektől eltérően 27%-os áfát tartalmaznak.

A Vásárló azt az összeget fizeti, amit felhasználóként a pénztár oldalon elfogadott („Véglegesítés”), és amelyről e-mailben visszaigazolást kapott.

A felhasználható kupon- és egyéb kedvezmények nem adódnak össze. A Vásárló mindig az aktuálisan „legerősebb” kedvezményt veheti igénybe.

Eljárás át nem vett küldemény esetén (SimplePay rendszerű – tehát előre – fizetéskor):

Amennyiben az átvétel a kiadó hibájából hiúsult meg:

Abban az esetben, ha a küldeményt a vevő a kiadó általi hibás címzés miatt nem tudta átvenni (pl. rossz csomagautomataszám szerepeltetése stb.), a Marsbook kiadó azt saját költségén újra elküldi, miután e-mail-en keresztül egyeztet a vevővel.

Amennyiben az átvétel a vevő hibájából hiúsult meg:

Abban az esetben, ha a küldeményt a vevő nem veszi át (pl. rosszul megadott cím, hibás csomagautomatamegjelölés, időhiány, feledékenység stb.), a Marsbook kiadó – miután visszakapja a küldeményt – annak a vétálárkülönbözetét visszautalja a vevőnek. A vételárkülönbözet az eredeti teljes vételárból (termék + szállítás) az oda- és visszaszállítás költsége levonva. Ennek tényéről és mértékéről a kiadó tájékoztatja a vevőt a megrendelésben feltüntetett e-mail címen.

Eljárás át nem vett küldemény esetén (Utánvétes rendszerű – tehát a küldemény átvételekor való – fizetéskor):

Amennyiben az átvétel a kiadó hibájából hiúsult meg:

Abban az esetben, ha a küldeményt a vevő a kiadó általi hibás címzés miatt nem tudta átvenni (pl. rossz csomagautomataszám szerepeltetése stb.), a Marsbook kiadó azt saját költségén újra elküldi, miután e-mail-en keresztül egyeztet a vevővel.

Amennyiben az átvétel a vevő hibájából hiúsult meg:

A megrendelés visszaigazolását követően a megrendelő által szándékosan át nem vett küldemény teljes árát (és a felhalmozódó, rárakódó késedelmi kamatokat, eljárási illetékeket) – ha az ügy tisztázása sikertelen – behajtjuk a megfelelő jogi előírásoknak megfelelően.

A megrendelés visszaigazolását követően a megrendelő által gondatlanságból át nem vett küldemény címzettje „feketelistára” kerül és onnantól kezdve csak úgy tud rendelést leadni, ha a korábban át nem vett küldemény postaköltségét is kiegyenlíti. Az aktuális küldeményét visszatesszük raktárkészletbe, így ha a termék kifogy, azt már nem tudja beszerezni. Mi számít gondatlanságnak? Ha a megrendelő rossz telefonszámot és/vagy e-mail címet ad meg és ezért nem értesül a küldeményéről.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár,

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Eljárás hibásan utalt vételár esetén (előreutalásos fizetésnél).

  • A vásárláskor elfogadott végösszegnél kisebb összeg utalása esetén az adott összeget visszautaljuk a vevőnek, ezzel egyidőban ezt jelezzük e-mail-ben. A rendelést addig nem teljesítjük, amíg a pontos összeg nem kerül a folyószámlánkra. A rendelés lejártát meghosszabbítjuk egy héttel.
  • A vásárláskor elfogadott végösszegnél nagyobb összeg utalása esetén:
    • Amennyiben az összeg nem haladja meg a 200 Ft-ot, akkor hozzáírjuk a termékek vételárához a különbözetet. Ilyenkor nem történik visszautalás.
    • Amennyiben az összeg meghaladja meg 200 Ft-ot, akkor a különbözetet visszautaljuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

FONTOS! A Marsbook kiadóhoz köthető telephelyen NINCS személyes ügyfélszolgálat, illetve postán küldött megkeresésekre sem áll módunkban reagálni!

A fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

• Internet cím: https://www.marsbook.hu/

• E-mail: ugyfelszolgalat@marsbook.hu

A fogyasztó írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. Az ügyfélszolgálati e-mail címre írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A Vevő által cégünkhöz eljuttatott panasznak tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke.

A Marsbook kiadóhoz köthető vállalkozás erre adott válaszának tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
[Megyei békéltetőtestületek]

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bartha Barna Zsolt e.v..

Értékelési lehetőség

Tájékoztatjuk a Vevőket, hogy az Eladó az árusított termékek felületén értékelésre és hozzászólásra ad módot regisztrált felhasználói számára, ám fenntartja a jogot, hogy a kifejezetten romboló, ártó szándékú hozzászólásokat eltávolítsa, illetve technikai lehetőségein belül védekezzen a „bosszúpontozás” ellen is.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Elállás joga

Nyomtatott könyvek esetében:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az átvételtől számított 14 naptári napon belül. Elállási szándékát a „Kapcsolatok” oldalon kell felénk jelezni! Elállás esetén a terméket a vevőnek saját költségén kell visszaküldenie az elállási szándékát bejelentő e-mail-re válaszul kapott üzenetben megadott címre. A címre való beérkezéstől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát olyan fizetési módon, ahogy azt a vevő eredetileg tette.

A felénk visszapostázott küldemények elveszéstéből adódó károkért nem vállalunk felelősséget, ezért célszerű ragszámmal, nyomon követhető módon (ajánlva) postázni azt. Utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszünk át!

A vevő kizárólag akkor gyakorolhatja a nyomtatott könyvekre vonatkozó elállási jogát, ha sérülésmentesen küldi vissza a terméke(ke)t. A könyvön semmilyen jele nem lehet annak, hogy a vevő elolvasta.

E-book esetében:

E-book vásárlásától addig állhat el a Vevő, amíg azokat meg nem kapta a számítógépére. Onnantól ugyanis lehetősége van másolatot készíteni róla, tehát nem lehet már meg nem történtté tenni a vásárlást.

Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat saját fejlesztésű, egyedi adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A nyilvánvaló fizikai paraméterekről (pl. hogy a nyomtatott könyv papírra van nyomva vagy hogy az e-book a legelterjedtebb .epub formátumban kerül kipostázásra) nem minden esetben tájékoztatunk külön.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel jelezheti Vásárló az Eladó felé.

Az esetlegesen vevő által elkövetett adatbeviteli hibákból eredő kár a vevőt terheli. Lásd: „Eljárás át nem vett küldemény esetén” => „Amennyiben az átvétel a vevő hibájából hiúsult meg”.

A honlap használata

A vásárlás és az oldal alapvető funkciói nem regisztrációhoz kötöttek.

A honlap egyes funkcióinak százszázalékos használata regisztrációhoz kötött. Ezzel védjük felhasználóinkat az esetleges visszaélésektől. Bármely ilyen jellegű problémát az ugyfelszolgalat@marsbook.hu e-mail címen jelenthetnek számunkra. A Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációját megszüntetni és törölni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációs lehetőséget biztosítson bárkinek ingyenesen, saját belátása szerint

Az oldal megszűnésével törlésre kerülnek a regisztrációk is.

A regisztrált felhasználók belépés után a "Felhasználói adatok" megfelelő menüpontjaiban módosíthatják valamennyi személyes adatukat, jelszavukat, felhasználói nevüket, továbbá törölhetik is a regisztrációjukat.

A regisztrált felhasználó felelőssége, hogy belépési adatait ne adja ki senkinek, mert ha fiókját törlik, többé nem léphet be az oldalra az adott regisztrációval (és törlődnek az előzményei is).

Elfelejtett jelszó vagy felhasználónév esetén az e-mailcím megadásával lekérhetőek az új belépési adatok.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját és harmadik féltől származó hirdetéseket, felugró ablakokat jeleníthet meg számára az oldalon.

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Áruknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Véglegesítés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Véglegesítés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Fizetési mód:

Bankkártyás fizetés - OTP SimlePay rendszerén keresztül

A termékek ellenértékét az OTP SimplePay rendszerén keresztül fizeti meg a vásárló. A marsbook.hu tárhelyén nem történik a megrendelőre vonatkozó kártyaadat-ellenőrzés!

Banki előreutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az általunk kiadott számlán „Előreutalás” fog szerepelni. A számlát az utalás beérkezését követően áll módunkban kiállítani.

Utánvét

Bizonyos megszorításokkal (pl. magyarországi átvétel, e-könyv nem szerepel a rendelésben) az utánvét lehetősége is igénybe vehető. Az általunk kiadott számlán „Utánvét” fog szerepelni. A számlát a termék átvételekor kifizetett ellenérték számlánkra való beérkezését követően áll módunkban kiállítani.

Átvételi mód:

A Marsbook kiadó webshopja a Magyar Posta vagy a FOXPOST Csomagküldő szolgáltatásait igénybe véve juttatja el a megrendelt – fizikai jellegű – terméket a Vevőhöz. Amennyiben a küldeményt a Magyar Posta szolgáltatását igénybe véve ajánlva vagy csomagként indítjuk útjára, így nyomon követhető. Amennyiben a küldeményt a FOXPOST szolgáltatását igénybe véve indítjuk útjára, úgy a feladásról küldünk tájékoztatót, majd miután a szolgálat futára átvette a csomagfeladó automatából, a FOXPOST szolgáltató informálja az ügyfelet. Az e-book és egyéb – adat jellegű – termékeket e-mail-en keresztül, link formájában juttatjuk el a Vevő számára.

Ön nem állította még be a sütik (cookie) elfogadását. Enélkül a marsbook.hu weboldal nem tud az elvárásoknak megfelelően működni, és nem használható a webshop! Minden sütit elfogadhat, de kiválaszthatja az önnek legmegfelelőbb kombinációt is:

Minden sütit elfogadok


Nem fogadom el a sütiket!

Információkat olvasnék a sütikről
cikk_altalanos_szerzodesi_feltetelek